Välkommen
Naturbilder
Lokal historik
forts. på historien
Lindholmen Ladugård
"Ärkebiskop Jakob i Lund, Henrik i Uppsala, "Wynolt" i Trondheim samt biskoparna i Århus, Ribe, Strängnäs, Linköping, Åbo, Odense, Oslo, Bergen och Vendsyssel, kungör det av tyske högmästaren och hansestädernas ombud bemedlade fördraget mellan kung Albrekt och drottning Margareta. För fördragets fullgörande träder dessa prelater samt 50 riddare och 63 svenner i borgen. Brevet utfärdat å drottning Margaretas vägnar."

Lindholmen som länsresidens

Under flera hundra år var Lindholmen residens för Lindholmens län. Dess omfattning varierade under åren, men 1442 ingick Oxie, Bara, Jerrestads och Ingelstads härader och köpstaden Trelleborg. Även Ystad stad och Färs härad har ingått i länet. I och med uppförandet av Malmöhus slott, skedde en förskjutning av makten mot Malmö och kusten, och Lindholmens borg ersattes som län och riksfäste av Malmöhus cirka 1540.

Nedläggningen av Lindolmens borg skedde på 1540-talet. Återvinning var ett känt begrepp även på den tiden, och som ett kuriosum kan nämnas att tegelstenar från Lindholmens borg användes vid byggandet av tyska kyrkan I Malmö, som låg på samma plats som nuvarande Caroli kyrka.

På följande sida behandlas Lindholmens ladugård, försörjningsställe för borgen, och sedemera en självständig jordbruksfastighet med en väl så spännande historia.
Senast uppdaterad
2009-06-01 16:22